TrylleskovStrand_nyhedjpg

V E D T Æ G T E R

 F O R

 E J E R L A V E T

T R Y L L E S K O V   S T R A N D

 

Kap. 1 - Ejerlavets navn og hjemsted: 
§1Stk. 1
Ejerlavets navn er ”Ejerlavet Trylleskov Strand”.
Stk. 2.
Ejerlavet har hjemsted i Solrød Kommune under Roskilde retskreds, der er ejerlavets værneting.
Stk. 3.
Ejerlavet ved dennes formand er rette procespart for alle fælles rettigheder og forpligtigelser.

Kap. 2 – Ejerlavets område og medlemskreds:
§2Stk. 1.
Ejerlavets område udgør det lokalplansområde, der er fastsat i lokalplan 603.2: ”Ny Bydel ved Trylleskov Strand”. Der henvises til vedlagte kortbilag.
Stk. 2.
I lokalplanen er der truffet bestemmelse om, at der skal oprettes et ejerlav med obligatorisk medlemspligt for samtlige grundejere, grundejerforeninger m.v. ligesom denne forpligtigelse fremgår af ”deklaration om grundejerforening og ejerlav m.v.” tinglyst den 17/1 2011 på områdets ejendomme.

Kap. 3 – Ejerlavets formål og opgaver:

§3Stk. 1.
Ejerlavets formål er at varetage drift og vedligeholdelse af fælles grønne friarealer, herunder beplantning, terræn, render, brinker ved vandbassiner og søer, belægninger, belysning, broer, legeredskaber og alt andet fast inventar, som er opsat til rekreative fælles formål af Solrød Kommune eller ejerlavet.
Stk. 2.
Ejerlavet varetager i øvrigt i overensstemmelse med repræsentantskabets beslutning herom medlemmernes fælles interesser i øvrige anliggender.  
Stk. 3.
Ejerlavet kan herunder overtage de forpligtigelser, der er pålagt de enkelte grundejerforeninger i delområderne, herunder forpligtigelsen til for egen regning at varetage drift og vedligeholdelse af grønne anlæg, friarealer, parkeringspladser, private fællesveje og fælles anlæg.
Stk. 4.
Ejerlavet er berettiget til at optage de lån og/eller opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, der er nødvendige for udførelsen af ejerlavets opgaver.

Kap. 4 – Medlemmernes forhold til ejerlavet: 
§4Stk. 1.
Medlemmer af ejerlavet er:
 • Grundejerforeninger oprettet indenfor ejerlavets område.
 • Andelsboligforeninger, almene boligafdelinger, ejerlejlighedsforeninger o.l. oprettet på storparceller, såfremt de ikke indgår i en grundejerforening, der er repræsenteret i ejerlavet.  
 • Boligudlejnings- og erhvervsejendomme oprettet på storparceller, såfremt de ikke indgår i en grundejerforening, der er repræsenteret i ejerlavet.
 • Institutioner, foreninger, menighedshuse m.v., såfremt de ikke indgår i en grundejerforening, der er repræsenteret i ejerlavet.
Stk. 2
Medlemmerne af ejerlavet er berettiget og forpligtet overfor ejerlavet på baggrund af det antal boliger, som de repræsenterer.
Stk. 3.
Ungdomsboliger er dog alene berettiget (stemmemæssigt) og forpligtet (kontingentmæssigt) med 1/3 og andre boliger under 80m2med 2/3.
Stk. 4.
Bidragspligten er uafhængig af, om det respektive medlem afleder regnvand eller har direkte eller indirekte adgang til et fælles friareal.
Stk. 5.
Solrød Kommune træffer bestemmelse om med hvilken vægt institutioner, erhverv og lign.enheder er forpligtet og berettiget.
Stk. 6.
Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb skal det pågældende medlem ikke alene betale alle med inddrivelsen forbundne omkostninger, men tillige et rentebeløb på 2 % pr.påbegyndt måned af det skyldige beløb.
Stk. 7.
Et medlem, der er i restance til ejerlavet, har ikke stemmeret på repræsentantskabsmødet, ligesom medlemmet/medlemmets repræsentanter ikke kan vælges til tillidshverv i ejerlavet.

§5Stk. 1.
Begyndelsestidspunktet for et nyt medlems første bidrag til ejerlavet er sammenfaldende med den juridiske overtagelsesdag for ejendommen.
Stk. 2.
Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af ejerlavet og kanintet krav rette mod dennes formue.
Stk. 3.
Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor ejerlavet, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restanceroverfor ejerlavet, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.

Kap. 5 – Ejerlavets ledelse og administration
:
 
§6Stk. 1.
Repræsentantskabet er ejerlavets højeste myndighed.
Stk. 2.
Hvert medlem kan give møde på repræsentantskabsmødet med op til 3 repræsentanter, hvoraf den ene alene kan udøve stemmeretten.
Stk. 3.
De som møder for medlemmet på repræsentantskabsmødet skal kunne dokumentere deres bemyndigelse til at afgive stemme. Det kan f.eks. ske ved at medbringe tegningsudskrift (erhverv/udlejningsejendomme), generalforsamlingsreferat (grundejer-, andelsbolig-, ejerlejlighedsforeninger) og/eller en skriftlig fuldmagt fra de tegningsberettigede.
Stk. 4.
En formand for en grundejerforening, andelsboligforening, ejerlejlighedsforening m.v. anses for stemmeberettiget, hvis ingen anden repræsentant for medlemmet/foreningen møder op med fuldmagt/dokumentation for, at de er valgt som særlig repræsentant.  
Stk. 5.
Repræsentantskabet kan bestemme, at andre har adgang til at overvære repræsentantskabsmødet eller dele heraf.

§ 7
Stk. 1.
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i marts måned i Solrød Kommune.  
Stk. 2.
Repræsentantskabsmødet indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse, herunder ved e-mail, til hvert enkelt medlem under den i protokollen anførte mail- eller postadresse.
Stk. 3.
Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet. Det samme gælder det underskrevne årsregnskab samt forslag til budget for det indeværende regnskabsår.  
Stk. 4.
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.
Stk. 5.
Forslag, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.
Stk. 6.
På det ordinære repræsentantskabsmøde skal følgende punkter behandles
 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Aflæggelse af årsregnskab.
 4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
 5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af formand.
 7. Valg af kasserer.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
 9. Valg af revisor.
 10. Evt. valg af administrator.
 11. Eventuelt.
Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning. 

§ 8
Stk. 1.Ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som det ordinære repræsentantskabsmøde, afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst 1/4 af ejerlavets medlemmer (efter antal - ikke stemmevægt), der ik­ke er i restance til ejerlavet. I begæringen skal dagsordenen for det ekstraordinære repræsentantskabsmøde angives.
Stk. 2.
Når begæring om afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde er indgivet til bestyrelsen, skal repræsentantskabsmøde afholdes inden 6 uger efter begæringens modtagelse, idet juli måned dog ikke medregnes.

§ 9Stk. 1.
Repræsentantskabet vælger en dirigent, der på repræsentantskabsmødet afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Dirigenten bør ikke være medlem af bestyrelsen, kasserer, revisor for ejerlavet.  
Stk. 2.
Afstemning foretages skriftligt, idet der udleveres stemmesedler til ejerlavets repræsentanter, der angiver stemmevægt.
Stk. 3.
Beslutninger på repræsentantskabsmødet træffes ved simpelt flertal ud fra den stemmevægt hvert medlem har jf. § 4, stk. 2 og stk. 3, og der føres løbende en protokol over medlemmernes indbyrdes stemmevægt.  
Stk. 4.
Repræsentantskabets beslutning om ændring af ejerlavets vedtægter kræver dog 2/3 majoritet blandt de på repræsentantskabsmødet fremmødte medlemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af ejerlavets medlemmer efter såvel stemmevægt som antal medlemmer.
Stk. 5.
Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget (efter såvel stemmevægt som antal), indkaldes til nyt repræsentantskabsmøde, der skal afholdes inden en måned. På dette repræsentantskabsmøde kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer efter stemmevægt - uden hensyn til de mødendes antal - er for for­slaget.
Stk. 6.
Ændring af ejerlavets vedtægter kræver byrådets samtykke.
Stk. 7.
Over det på repræsentantskabsmødet passerede, skal der udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter referatet har fuld beviskraft i enhver henseende.
Stk. 8.
Senest én måned efter repræsentantskabsmødets afholdelse udsendes referatet evt. ved e-mail af bestyrelsen til hvert enkelt medlem.

§ 10
Når der på repræsentantskabsmødet er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for ejerlavets medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af repræsentantskabets beslutning.

§ 11Stk. 1.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges af repræsentantskabet. Heraf vælges formanden og kassereren direkte af repræsentantskabet, medens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv.
Stk. 2.
Hvert medlem kan være repræsenteret i bestyrelsen med én repræsentant.  
Stk. 3.
Såfremt der ikke er nok repræsentanter til at sammensætte en bestyrelse på 7 personer jf. § 11 stk. 2, kan et medlem dog være repræsenteret med én yderligere repræsentant, idet der så gennemføres en ny valgrunde(r) om de(n) ledige bestyrelsespost(er), indtil bestyrelsen er fuldt besat med bredest mulige repræsentation.  
Stk. 4.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 5.
Bestyrelsen vælges for to år af gangen, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Formand og kasserer afgår på skift og kan i øvrigt ikke være medlem af samme forening/komme fra samme storparcel. Suppleanter vælges for et år. Genvalg kan finde sted.  
Stk. 6.
Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanter er tiltrådt, bliver mindre end 5, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv, indtil førstkommende repræsentantskabsmøde.  
Stk. 7.
Bestyrelseshverv er ulønnet, medmindre repræsentantskabet bestemmer andet.

§ 12Stk. 1.
Bestyrelsen har den daglige ledelse af ejerlavets virksomhed, herunder ansvaret for den sædvanlige drift og vedligeholdelse af fællesarealer, fællesanlæg m.v., og udøver de administrative beføjelser, som er henlagt til ejerlavet.
Stk. 2.
Repræsentantskabet kan overdrage ejerlavets administrative opgaver eller dele heraf til en af repræsentantskabet valgt administrator, advokat eller lignende. Såfremt administrator er medlem af ejerlavet kan denne kun aflønnes, såfremt udgifter hertil er medtaget i et på repræsentantskabsmødet godkendt budget.
Stk. 3.
Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af en gartner eller gartnerfirma og/eller serviceselskab m.v. til at forestå ren- og vedligeholdelse af fællesområder og anlæg.
Stk. 4.
Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller tre bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.
Stk. 5.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.  
Stk. 6.
Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed efter antal, dvs. uden hensyntagen til stemmevægt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 7.
Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af ejerlavets medlemmer uden for bestyrelsen.

§ 13
Ejerlavet tegnes overfor tredjemand af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

Kap. 6 – Regnskab og revision:
 
§ 14Stk. 1.
Ejerlavets regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2.
Repræsentantskabet vælger en revisor, som enten er statsautoriseret eller registreret revi­sor eller en regnskabskyndig blandt ejerlavets medlemmer. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3.
Regnskabet tilstilles revisor inden den 10. februar og skal af denne være revideret, såvel talmæssigt som kritisk, så betids at en ekstrakt med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til repræsentantskabsmødet.
§ 15.
Medlemmernes indbetalinger foretages til det sted, som angives af bestyrelsen eller repræsentantskabet. Ejerlavets midler indsættes i pengeinstitut på en konto oprettet i ejerlavets navn.

Kap. 7 – Pant og sikkerhedsstillelse
 
§ 16
Repræsentantskabet er berettiget til at træffe bestemmelse om, at der til sikkerhed for ethvert krav, som ejerlavet måtte få mod et medlem, herunder udgifter ved et medlems misligholdelse  skal tinglyses en pantstiftende byrde/vedtægt på hvert enkelt medlems ejendom(me).

ooo0ooo
Således som vedtaget på ejerlavets stiftende repræsentantskabsmøde, den 23/4 2015.