TrylleskovStrand_nyhedjpg

Ejerlavet Trylleskov Strand

Forretningsorden for bestyrelsens arbejde


§1
De for hvervet gældende regler
Medlemmerne af bestyrelsen skal ved udførelsen af sit hverv iagttage den for bestyrelsen gældende lovgivning, forordninger pålagt ejerlavet af offentlige myndigheder, ejerlavets vedtægter, lovlige beslutninger truffet på ejerlavets repræsentantskabsmøder og bestyrelsesmøder samt nærværende forretningsorden. 

§2Orienteringspligt
Et medlem af bestyrelsen har pligt til at give bestyrelsens medlemmer underretning om ethvert forhold, som måtte komme til den pågældendes kundskab, og som kan tænkes at få særlig betydning for ejerlaugets økonomiske situation, og som der ikke er rimelig grund til at tro, bestyrelsens medlemmer er eller vil blive bekendt med ad anden vej. Orienteringspligten begrænses dog af den tavshedspligt, der måtte påhvile den orienteringspligtige over for tredjemand.

§3Tavshedspligt
Medlemmerne af bestyrelsen er forpligtede til ikke over for nogen at røbe, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kundskab om, medmindre der er tale om forhold, der efter sagens natur skal bringes til tredjemands kundskab. Denne forpligtelse er fortsat gældende efter hvervets ophør. 

§4Antal medlemmer
Generalforsamlingen har på sit møde den 23. april 2015 besluttet at bestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer der alle skal være myndige. Bestyrelsen er iflg. vedtægternes §12 stk.5 beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer giver møde. Bestyrelsessuppleanterne tiltræder bestyrelsen uden stemmeret.

§5Forretningsorden & Konstituering
Iflg. vedtægternes §11, stk.4 fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden, og den konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen med næstformand og evt. sekretær. 

§6Afholdelse af møder
Bestyrelsen holder møde så ofte som formanden eller 3 medlemmer af bestyrelsen finder det fornødent, dog mindst 3gange om året.

§7Indkaldelsesfrist
Formanden bestemmer tid og sted for ordinære møder og sørger for skriftlig indkaldelse med mindst 8 dages varsel. I forbindelse med ekstraordinære situationer kan indkaldelse ske med kortere varsel.

§8Dagsorden
Formanden udsender dagsorden med de sager som kommer til behandling på selve mødet. Presserende sager kan dog optages på selve mødet.
Ønsker et bestyrelsesmedlem, at en sag tages under behandling af bestyrelsen skal han rette henvendelse herom til formanden.
Dagsordenen for et ordinært bestyrelsesmøde skal mindst indeholde følgende punkter:
  1. Velkomst
  2. Godkendelse af den udsendte dagsorden
  3. Godkendelse af referat fra sidst bestyrelsesmøde
  4. Meddelelse fra bestyrelsens medlemmer
  5. Ting til beslutning
  6. Næste møde
  7. Eventuelt
På bestyrelsesmødet i januar kvartal skal der forelægges et budget for det kommende år.
Ønsker et bestyrelsesmedlem andre end de i dagsordenen nævnte punkter behandlet, skal han straks efter modtagelse af indkaldelsen meddele dette til formanden.

§9Mødeledelse
Formanden og i hans forfald næstformanden, leder forhandlingerne og afstemningerne. Mødelederen afgør når en sag skal anses for værende uddebatteret. 

§10Mødepligt
Bestyrelsens medlemmer har mødepligt. Forfald meddeles til formanden. 

§11Bestyrelsens virksomhed
Bestyrelsen udøver kun sin virksomhed i møder. Formanden er dog berettiget til, at ekspedere presserende sager som derefter forelægges i førstkommende bestyrelsesmøde. 

§12Bestyrelsens afstemninger
Formanden formulerer bestyrelsens beslutninger eller de punkter hvorom der skal stemmes. Beslutningerne tages ved simpelt flertal. Kun tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer har stemmeret. Afstemning sker ved håndsoprækning, dog skriftligt såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker det. Intet bestyrelsesmedlem må deltage i en afstemning, hvori han selv har en særlig, erhvervsmæssig interesse. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

§13Kommunikation
Ejerlavet kan etablere en hjemmeside 

§14Protokoller
I henhold til gældende lovgivning har ejerlauget pligt til at føre følgende protokoller:
a. Generalforsamlingsprotokol
b. Beslutningsprotokol
Bestyrelsens beslutninger indføres af formanden/sekretæren i beslutningsprotokollen. På det efterfølgende møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen. I protokollen indføres navnene på fraværende medlemmer. Protokollen fra afholdte møder skal foreligge senest 8 dage efter mødets afholdelse.

§15Beslutningers udførelse
Bestyrelsen beslutter i hvert enkelt tilfælde hvilket bestyrelsesmedlem der drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

§16Beslutningers offentliggørelse
Bestyrelsen træffer ved hvert møde beslutning om, i hvilket omfang og på hvilken måde beslutningerne skal offentliggøres i pressen. 

§17Udgifters afholdelse
Administrative udgifter til bestyrelsens virksomhed afholdes af Ejerlavet Trylleskov strand.
Nærværende forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen i Trylleskov strand den   7/5  2015