TrylleskovStrand_nyhedjpg

DEKLARATION OM GRUNDEJERFORENING OG EJERLAV M.V. 


Undertegnede ejer af 12a, 12g, 12f, 12h, 12i,12k, 12l, 12m,12n, 12o, 12p, 12q, 12r, 12s, 12t, 12u, 12v, 12x, 12y, 12z,12æ, 12ø, 12aa, 12ab, 12ac, 12ad, 12ae, 12af, 12ag, 12ah,38hq, 38kh, 38ki, 38kk, 38kl, 38km, 38kn, 38ko, 38kp, 38kq,38kr, 38ks og 38kt alle Karlstrup By, Karlstrup deklarerer med bindende virkning for Solrød Kommune og for fremtidige ejere af ejendomme, der udstykkes heraf følgen-de:

§ 1Oprettelse af grundejerforeninger delområde A, B og C
I henhold til lokalplan 603.2
I forbindelse med den kommunale udstykning af ovennævnte ejendomme er der i lokalplan 603.2 omen ny bydel ved Trylleskoven Karlstrup Strand truffet bindende bestemmelser om oprettelse af grundejerforeninger for så vidt angår lokalplanens delområder A, B og C, der er beliggende nærmere angivet i lokalplan 603.2, kortbi-lag 2, for den ny bydel ”Trylleskov Strand”.
Undertegnede ejer af de nævnte ejendomme har truffet bestemmelse om, at der på hvert af de nævnte delområder skal oprettes en grundejerforening med obligatorisk medlemspligt for samtlige ejere.
De respektive grundejerforeninger/boligforeninger m.v. skal internt på boligøerne, for egen regning, varetage drift og vedligeholdelse af private fællesveje, parkerings-arealer, regnvands-ledninger, fælles-anlæg samt grønne anlæg og friarealer. Desuden skal grundejer-foreningen/boligforeningen m.v. repræsentere ejerne i fællesanliggender.
Dog overgår de på vedlagte kortbilag 1 viste skraverede/grønne fællesarealer til ejerlavets drift og vedligehold, når dette oprettes.
De enkelte grundejerforeninger/boligforeninger m.v. skal desuden være forpligtet til at varetage drift og vedligeholdelse af de private fællesveje, som betjener deres område ifølge vedlagte kortbilag 1.
Grundejerforeningerne, der oprettes i delområde A og B har en fælles vedligeholdelsesforpligtigelse for fællesvejen mellem de respektive delarealer.
Grundejerforeningen kan oprettes af Solrød Kommune, ligesom Solrød Kommune på ethvert givent tidspunkt kan kræve grundejerforeningerne stiftet af de til enhver tid værende ejere af ejendommene.
Ejerne er forpligtet til at vedtage de for grundejerforeningen nødvendige vedtægter. Vedtægterne samt senere ændringer heraf skal godkendes af Solrød Kommune.
Når grundejerforeningerne er etableret, tilskødes de private fællesfri-, adgangs- og parkeringsarealer til grundejerforeningerne.
Grundejerforeningerne har pligt til at tage skøde på arealerne.
Overdragelsen af arealerne sker vederlagsfrit, idet grundejerforeningerne dog afholder alle følgeomkostninger ved arealernes overdragelse.
Grundejerforeningens medlemmer skal desuden afholde alle omkostninger, som følge af foreningens etablering og stiftelse.
Solrød Kommune kan til enhver tid pålægge de enkelte grundejerforeninger i lokalplan området at lade sig sammenlægge, såfremt dette findes hensigtsmæssigt.
Såfremt Solrød Kommune fremover får brug for dispositionsret for en del af disse arealer til eks. vis ledningsanlæg eller andre anlægsarbejder, skal dispositionsretten overdrages til Solrød Kommune vederlagsfrit.

§ 2Oprettelse af ejerlav for lokalplan området
jf. Lokalplan 603.2 
De enkelte grundejerforeninger har pligt til at indgå i et ejerlav for hele lokalplan området.
Ejerlavet varetager drift og vedligeholdelse af de grønne fællesarealer, som er angivet med på vedlagte kortbilag: ”Kortbilag 1 til deklaration om grundejerforening ejerlav m.v. af november 2009”
Byrådet kan justere grænserne for de fælles friarealer ved senere vedtagelse af bindende lokalplaner for disse områder.

Ansvarsfordeling mellem ejerlav og kommunen:

Ejerlavet varetager drift og vedligeholdelse af fælles grønne friarealer, herunder beplantning, terræn, render, brinker ved vandbassiner og søer, belægninger, belysning, broer, legeredskaber og alt andet fast inventar, som er opsat til rekreative formål af Solrød Kommune eller ejerlavet.
Den del af vandbassinerne, der dagligt ligger under vand samt pumper og overløbsværker vedligeholdes af Solrød Kommunes kloakforsyning. Vedligeholdelsen af bassinerne gælder dog kun deres hydrauliske funktionalitet i forbindelse med opstuvning og overløb. Der garanteres således ikke en bestemt vandspejls kote – udtørring kan og vil forekomme. Søernes visuelle og lugtmæssige fremtræden er heller ikke et ansvar, der kan pålægges kloakforsyningen. Oprensning af bundsediment, som følge af års drift som regnvandsbassiner forestås af Kloakforsyningen.
Det er ejerlavets pligt at holde bassinerne fri for affald så som plastik, pap, flasker og større genstande, idet vandet betragtes som en del af områdets rekreative værdi. Uønsket plantevækst så som andemad er ligeledes ejerlavets ansvar.
De enkelte boligøer skal varetage driften af deres egne ledninger, pumper og render inden for boligøens grænser jf. vedlagte kortbilag.

Vedligeholdelsesstandard:

Målet for vedligeholdelsesindsatsen er, at området skal fremstå med en karakter af ”kontrolleret natur” med vandrender til overfladevand, bassiner og søer til opsamling af vandet samt med rustikke anlæg til leg, motion og rekreation. Under hensyntagen til denne målsætning er det ejerlavets pligt at vedligeholde området i god og forsvarlig stand.
I forbindelse med Solrød Kommunes anlæg af friarealerne, vil der blive udarbejdet en vejledende vedligeholdelsesplan, som beskriver hvordan området bør vedligeholdes, hvis ovennævnte karakter skal fastholdes.
Den konkrete vedligeholdelsesstandard fastsættes med skyldig respekt for vedligeholdelsesplanen af ejerlavets generalforsamling. Medlemmerne er herefter forpligtiget til at bidrage økonomisk i forhold til den fastsatte fordelingsnøgle for udgifterne til vedligeholdelse.

Forhold til grundejerforeninger m.v.

Ejerlavet kan desuden overtage de forpligtigelser, som der er pålagt de enkelte grundejerforeninger i delområderne, herunder forpligtigelsen til for egen regning at varetage drift og vedligeholdelse af grønne anlæg, friarealer, parkeringspladser og fælles anlæg.
Solrød Kommune er til enhver tid berettiget til at kræve, at ejerlavet stiftes af de til enhver tid værende grundejerforeninger eller af de enkelte ejendomsejere.
Ejerlavet vil være pligtig til at tage skøde på fælles friarealer, private fællesveje.
Overdragelsen af arealerne til ejerlavet skal ske vederlagsfrit, idet ejerlavet afholder alle følgeomkostninger ved arealernes overdragelse.
Ejerlavet skal efter stiftelsen selv afholde alle yderligere omkostninger til foreningens videre etablering.

Bidragspligt

Medlemmerne af ejerlavet vil være berettiget og forpligtet overfor ejerlavet efter princippet om én enhed pr. bolig. Dog skal ungdomsboliger kun bidrage med 1/3 af normalbidraget, og andre boliger under 80m2 med 2/3 bidrag. Bidragspligten er uafhængig af, om det respektive medlem afleder regnvand eller har direkte eller indirekte adgang til et rastet friareal.
Ejendomme indeholdende flere boliger er berettiget og forpligtet overfor ejerlavet efter antallet af boliger.
Solrød Kommune træffer bestemmelse om med hvilken vægt institutioner, erhverv og lign. enheder er forpligtet og berettiget.
Ejerlavets vedtægter samt senere ændringer heraf skal godkendes af Solrød Kommune.

§ 3Fællesbestemmelser for grundejerforeningerne 
For grundejerforeningerne gælder det, at alle nuværende ejere og efterfølgende ejere af de i denne deklaration omhandlende matr.nr., samt ejendomme, der udstykkes heraf, er forpligtede til at tåle tinglysning af deklarationer om sikring af eventuelle offentlige/fælles ledningsanlæg beliggende på privat ejendom.
Ligeledes gælder, at forsyningsledninger fra private selskaber, så vel som el, telefon, fællesantenner mv., som øvrige forsyningsledninger skal fremføres i veje, stier og torvearealer. Ejerskab, drift og vedligeholdelse af private forsyningsledninger indenfor grundejerforeningens område aftales mellem foreningen og det private forsyningsselskab. 

§ 4Påtaleret, pant og tinglysning
Nærværende deklaration begæres tinglyst servitutstiftende ejendommene af matr.nr. 12a, 12g, 12f, 12h, 12i, 12k, 12l, 12m, 12n, 12o, 12p, 12q, 12r, 12s, 12t, 12u, 12v, 12x, 12y, 12z, 12æ, 12ø, 12aa, 12ab, 12ac, 12ad, 12ae, 12af, 12ag, 12ah, 38hq, 38kh, 38ki, 38kk, 38kl, 38km, 38kn, 38ko, 38kp, 38kq, 38kr, 38ks og 38kt alle Karlstrup By, Karlstrup samt på alle ejendomme, der senere udstykkes herfra med Solrød Kommune som selvstændig påtaleberettiget.
Med hensyn til de på ejendommene påhvilende servitutter, byrder og hæftelser i øvrigt, henvises til ejendommenes blade i tingbogen.

ooo0ooo
Påtegning i henhold til lov om planlægning
Med henvisning til § 42 i bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer, giver byrådet herved sit samtykke til at oven-stående deklaration tinglyses på ejendommene af matr.nr. 12a, 12g, 12f, 12h, 12i, 12k, 12l, 12m, 12n, 12o, 12p, 12q, 12r, 12s, 12t 12u, 12v, 12x, 12y, 12z, 12æ, 12ø, 12aa, 12ab, 12ac, 12ad, 12ae, 12af, 12ag, 12ah, 38hq, 38kh, 38ki, 38kk, 38kl, 38km, 38kn, 38ko, 38kp, 38kq, 38kr, 38ks og 38kt alle Karlstrup By, Karlstrup.
Det erklæres, at tilvejebringelse af lokalplan i henhold til § 13, stk.2 ikke er påkrævet.
For Solrød Byråd i egenskab af såvel myndighed, som ejer af matr.nr. 12a, 12g, 12f, 12h, 12i, 12k, 12l, 12m, 12n, 12o, 12p, 12q, 12r, 12s, 12t, 12u, 12v, 12x, 12y, 12z, 12æ, 12ø, 12aa, 12ab, 12ac, 12ad, 12ae, 12af, 12ag, 12ah, 38hq, 38kh, 38ki, 38kk, 38kl, 38km, 38kn, 38ko, 38kp, 38kq, 38kr, 38ks og 38kt alle Karlstrup By, Karlstrup.
Solrød, den 1/3 2010 Niels Hörup Borgmester og Lars Wilms Kommunaldirektør
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.